Od čega zavisi ukus jogurta?


Ukus jogurta zavisi od više faktora. Značajan faktor je hemijski sastav i kvalitet sirovog mlijeka. Tehnička opremljenost mljekare je takođe bitan faktor koji determiniše ukus jogurta. Različiti tehnološki postupci i izbor mikrobioloških kultura značajno određuju ukus jogurta. Mikroklimatski uslovi u mljekari, koji su neposredna posledica higijenskih uslova, takođe bitno predodređuju ukus jogurta.