Da li ima razlike između jogurta i kisjelog mlijeka?


Suštinske razlike između jogurta i kisjelog mlijeka nema. Hemijski sastav jogurta i kisjelog mlijeka su isti. Sa komercijalnog aspekta posmatrano jogurt se prepoznaje kao tečna mliječna forma (liquid yogurt), a kisjelo mlijeko kao čvrsta mliječna forma (set yogurt). Pri proizvodnji jogurta proces fermentacije se odvija u tankovima, gdje se nakon dostizanja željenog stepena kisjelosti, jogurt miješa i hladi, a potom pakuje. Kod kisjelog mlijeka fermentacija se odvija u termokomori u originalnoj primarnoj ambalaži, a nakon dostizanja željenog stepena kisjelosti, vrši se hlađenje. Još jedna komercijalna razlika vezuje se za ukus – ukus jogurta je blaži do blago sladunjav, a kisjelo mlijeko je oštrijeg kisjelog ukusa. Ova razlika nastaje kao rezultat izbora mikrobioloških kultura i dužine perioda fermentacije.